REGULAMENTUL CONCURSULUI „Maille te invită să gătești sănătos”

Regulamentul Oficial al campaniei promoţionale
„Maille te invită să gătești sănătos”

Perioada: 15 Octombrie 2013 – 30 Noiembrie 2013

Art.1. Organizatorii şi Regulamentul oficial al campaniei publicitare
(1) Campania „Maille te invită să gătești sănătos” denumită în continuare "Campania", este organizată şi desfăşurată de către S.C. Field Content S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Telega nr. 6, Tronson C, etj. 1, ap. 10, sector 1, având C.U.I. J40/4118/2011, RO 28302033, reprezentată prin Elena Batrinu, în calitate de Administrator, denumită în continuare "Organizator". Campania se desfăşoară în beneficiul S.C. De Silva Exclusiv SRL, cu sediul social în Bucureşti, Str. Daniel Danielopolu 44A, sector 1, având C.U.I. J40/2283/2009, RO 25156995.
(2) Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, prin afișarea acestuia pe site-ul www.desilva.ro/regulamentMaille , precum şi prin solicitare scrisă la adresa str. Popa Rusu, nr.9, ap. 2, sector 2, Bucureşti.
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

Art.2. Teritoriul, logistica şi durata de desfăşurare a Campaniei
(1) Campania este organizată şi desfăşurată in Carrefour Constanta, Carrefour Baneasa Bucuresti, Real Timisoara 2, General Nic Bucuresti, produsele participante la campanie putând fi achiziționate doar din magazinele mentionate.
(2) Campania va începe la data de 15 Octombrie 2013 ora 00.00 şi se va încheia la data de 30 Noiembrie 2013, ora 23.59. In situaţia în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

Art.3. Produsele participante
(1) Produsele participante la această Campanie sunt toate produsele Maille comercializate în România, adică: Maille Dijon Original, Maille Dijon Tradițional, Maille Dijon cu miere, Maille Dijon cu hrean, Maille Dijonnaise, Maille Dijon mediu iute, in orice varianta de ambalaj sau cantitate.
(2) După data încheierii campaniei promoţionale, în conformitate cu art 2, alin (2), produsele participante descrise mai sus îşi pierd această calitate, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate şi neasumându-şi nicio obligaţie în legătură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării campaniei promoţionale.

Art.4. Dreptul de participare
(1) Campania promoţională este deschisă tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul stabil în România, în vârstă de minim 18 ani, la data începerii campaniei.
(2) Angajaţii companiei De Silva Exclusiv, ai distribuitorilor acesteia, ai agenţiei de publicitate Field Content, ai altor companii implicate în promoţie, precum şi rudele de gradul I ale acestora nu au dreptul de a participa la promoţie.

Art.5. Mecanismul Campaniei
(1) Un Participant trebuie să achiziționeze în perioada promoţiei menţionată la art. 2 din prezentul regulament, orice produs specificat la art.3, alin (1) in cantitate de minim 1 bucata.
(2) Un Participant trebuie să trimită o copie a bonului fiscal cu care a achiziționat produse Maille în perioada promoției menționată la art. 2 din prezentul regulament, din magazinele menționate la art. 2, alin (1), împreună cu numele participantului și numărul de telefon al acestuia, la adresa concurs@desilva.ro . Mesajele care nu corespund din punct de vedere al conţinutului nu vor fi validate.
(3) Trimiţând o astfel de copie a bonului fiscal cu care a achiziționat produse Maille în perioada promoţiei, un Participant poate câştiga prin tragere la sorţi 1 aparat de gătit cu aburi Philips HD9126.
(4) Participanţii la campanie trebuie să păstreze bonul/bonurile de casă sau facturile în original pentru a face dovada achiziţiei produselor participante la campanie.
(5) Un Participant trebuie sa păstreze bonul de casă/factura fiscală în original pentru validarea premiilor.
(6) Toate premiile acestei campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâştigate din cadrul promoţiei „ Maille te invită să gătești sănătos” nu mai sunt datorate de către Organizator.

Art.6. Condiţii de validitate
6.1. Validarea înscrierilor :
(1) Pentru ca un mesaj de înscriere să fie considerat valid, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Participantul să îndeplinească dreptul de participare de la art. 4;

Mesajul de înscriere să conțină informațiile detaliate în cadrul art. 5 alin. (2).

Mesajul să fie primit la adresa concurs@desilva.ro  pe perioada desfăşurării campaniei, între 15 Octombrie 2013, ora 00:00 – 30 Noiembrie 2013, ora 23:59.

(2) Dovada de expediere a mesajelor nu reprezintă şi dovada primirii lor la adresa concurs@desilva.ro
(3) De pe aceeaşi adresă de mail se poate trimite un singur mesaj conţinând copia aceluiaşi bon fiscal pe perioada campaniei (prin care se face dovada cumpărării unui produs participant).

6.2. Validarea ulterioară a câştigătorilor
Fiecare participant desemnat câştigător va fi contactat telefonic pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a intra în posesia premiului, participanţii desemnați câștigători trebuie:

  • să îndeplinească dreptul de participare stipulat la art. 4;
  • să fi achiziţionat, în perioada promoţiei, orice produs menționat la art.3, alin (1) in cantitate de minim 1 bucata;
  • să fi trimis un mail valid la adresa concurs@desilva.ro  în perioada promoţiei între 15 Octombrie 2013, ora 00:00 – 30 Noiembrie 2013, ora 23:59, mail care să conţină o copie a bonului fiscal cu care a achiziționat produse Maille în perioada promoției menționată la art. 2 din prezentul regulament, din magazinele menționate la art. 2, alin (1), împreună cu numele participantului și numărul de telefon al acestuia
  • să poată fi contactaţi la numărul de telefon mobil din cadrul mailului valid în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data desemnării lor ca şi câştigători;
  • adresa de mail și numărul de telefon servesc drept mod de identificare pentru câştigători;
  • în momentul contactării să declare numele, prenumele, adresa completă si sa trimită prin e-mail, la adresa indicată în urma contactării telefonice, în termen de 3 zile lucrătoare de la data contactării, copie după actul de identitate. Câștigătorul va fi contactat de catre Organizator pentru a-i fi comunicat dacă a fost validat sau nu, după verificarea tuturor condițiilor de participare și a documentelor trimise, in maxim o săptămână de la primirea acestor documente;
  • să accepte semnarea unui proces verbal de predare-primire a premiului precum și beneficiile și obligatiile care sunt parte integrantă a semnării procesului verbal si sa isi dea acordul de folosire imagine;

Art.7. Premiile

(1)La sfârșitul campaniei, în data de 6 Decembrie 2013, se vor efectua extrageri şi desemna câştigători după cum urmează:

Nr. Crt.

Data extragere

Nr. câştigatori

Nr. rezerve

1

6 Decembrie 2013

5

15

(2) Numărul total de premii este de 5 aparate de gătit cu aburi Philips HD9126, câte un aparat pentru fiecare câștigător desemnat.
(3) La extragere participă toate mail-urile primite de la începutul campaniei, mai puțin mail-urile care nu au fost validate conform art. 6.1, alin. (1).
(4) Valoarea totală a premiilor este de 1,240.00 lei, valoare incluzând TVA.
(5) Premiul este impus de Organizator şi nu poate fi schimbat și nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului.
(6) Tragerea la sorţi se va efectua cu inregistrare video a extragerilor, prin intermediul unui program online de selectare aleatorie, din toti participantii validati în perioada promoţiei şi care îndeplinesc condiţiile de validitate de la art. 6.1, astfel: va fi ales un câștigător din toți participanții care au achiziționat produse Maille din magazinul Carrefour Constanța, un câștigător din toți participanții care au achiziționat produse Maille din magazinul Carrefour Băneasa București, un câștigător din toți participanții care au achiziționat produse Maille din magazinul Real Timișoara 2, doi câștigători din toți participanții care au achiziționat produse Maille din magazinele General Nic București. Tragerea la sorti se va face in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al beneficiarului. 
(7) Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorul nu va efectua nicio altă plată legată de taxe și impozite, cu excepția celor ce decurg din achiziţia produselor promoţionale cumpărate pentru participarea la promoţie, ori alte cheltuieli normale ce derivă din practica comercială normală.
(8) Fiecare participant la această campanie are dreptul de a câştiga un singur premiu în cadrul acestei campanii.

Art.8. Acordarea premiilor şi înştiinţarea câştigătorilor
(1) Câştigătorii vor fi contactaţi telefonic în termen de 3 zile lucrătoare de la data desemnării lor pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor de validitate conform art 6.2 şi a li se comunica cum vor intra în posesia premiului. În cazul în care câştigătorii nu pot fi contactați în termen de 3 zile lucrătoare de la data desemnării lor ca si câștigători, Organizatorul are dreptul de a apela la rezerve și de a începe procesul de validare a acestora.
(2) Livrarea premiului se va face prin semnarea câştigătorului a procesului verbal pus la dispoziţie de Organizator.
(3) In cazul în care livrarea premiului nu poate fi realizată din motive imputabile câştigătorului (nu este de acord să se întâlnească cu un reprezentant al Organizatorului pentru a semna procesul verbal sau nu mai poate fi contactat după ce este validat), se va recurge la validarea rezervelor în ordinea extragerii acestora. Procesele verbale de predare – primire trebuie înmânate Câștigătorilor în maximum o săptămână de la momentul validării lor ca și Câștigători, conform pașilor menționați la Art. 6, alin. 6.2.
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a apela la o rezervă, în ordinea tragerii la sorţi, în cazul în care Organizatorul are motive întemeiate să considere că persoana câştigătoare extrasă a încălcat termenele şi condiţiile prezentului Regulament, refuză premiul, nu poate fi contactată în termenul stabilit pentru înmânarea premiului sau nu poate fi validată câştigătoare. In momentul acceptării premiului, câştigătorii trebuie să semneze un exemplar al Procesului Verbal de predare - primire încheiat între ei şi Organizator.
(5) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate stipulate în art. 6.2, premiul nu va fi predat, astfel premiul rămânând neacordat.

Art. 9 Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen (30 Noiembrie 2013), în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
(2) Situaţiilor avute în vedere la art. 9, alin. (1) le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.
(3) În situaţiile avute în vedere la art. 9, alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

Art. 10 Litigiile şi legea aplicabilă
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă din municipiul Bucureşti, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabilă este legea română.

Art.11. Taxe şi impozite
(1) Pentru aparatele de gatit cu aburi acordate nu se datoreaza impozit pe premii, avand în vedere ca valoarea unitară a acestui premiu este mai mica decat venitul din premii impozabil prevazut de legislatia fiscala. Primirea premiilor (aparat de gatit cu aburi) implica retinerea de impozit pe premii de agentia SC Field Content SRL in conformitate cu prevederile titlului III din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal in masura in care premiul acordat unui castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 RON). Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, revin in exclusivitate castigatorului..

Art.12. Responsabilitate
(1) Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii și își rezervă dreptul de a face verificări asupra validității mail-urilor trimise.
(2) Organizatorii Campaniei promoţionale „Maille te invită să gătești sănătos” nu vor avea nicio răspundere şi nu vor putea fi implicaţi în niciun litigiu legat de deţinerea sau de proprietatea asupra bonurilor/facturilor fiscale cât şi în ceea ce priveşte eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legatură cu această campanie, excepţie făcând cele prevăzute de OG99/2000 aprobată prin legea 650/2002.
(3) Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

Mail-urile trimise la altă adresă decât concurs@desilva.ro ;

Mail-urile ce conţin un conţinut necorespunzător;

Mail-urile trimise în afara perioadei promoţiei, menţionate în prezentul regulament;

Mail-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de către participanţi din motive tehnice sau independente de voinţa Organizatorului;

Mail-uri trimise de participanţi care nu au fost primite de către Organizator din motive independente de voinţa acestuia, din cauza unor probleme tehnice ale furnizorilor de internet;

Mail-urile care conţin bonuri/facturi fiscale a căror dată nu se încadrează în perioada promoţiei.

Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de mail de pe care s-au trimis mail-urile;

Cazurile in care câștigătorul nu poate face dovada achiziționării produselor participante prin prezentarea bonului fiscal.

Situaţiile în care mai multe persoane revendică acelaşi bon fiscal/ factură; Conform prezentului regulament premiile vor fi acordate primului participant care a trimis mail-ul respectiv, copia după bon/factura fiscala şi data acestuia, îşi declară datele personale şi poate face dovada achiziţionării produsului prin prezentarea în original a bonului de casă.

Art.13. Protecţia datelor personale
(1) Prin înscrierea la promoţia „Maille te invită să gătești sănătos” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Câştigătorul trebuie să-şi declare datele personale (toate datele care se regăsesc pe buletinul de identitate), pentru a i se înmâna premiul.
(2) Înscrierea la promoţie şi furnizarea datelor lor cu caracter personal reprezintă acordul expres al participanţilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de compania De Silva Exclusiv SRL, înregistrată ca Operator de date cu caracter personal nr. 9363/16.05.2013. Scopurile prelucrării acestor date sunt desemnarea câstigătorului promoţiei „Maille te invită să gătești sănătos” şi înmânarea premiului. Adresele de mail de pe care au fost trimise mail-urile participante nu vor fi folosite ulterior în alte scopuri. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuternicitului De Silva Exclusiv SRL, S.C. Field Content S.R.L., înregistrată ca Operator de date cu caracter personal nr. 26159, în vederea bunei desfășurări a acestei campanii.
(3) Participanţilor la campania promoţională „Maille te invită să gătești sănătos” le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita ştergerea datelor.
(4) La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Operatorului, Str. Daniel Danielopolu 44A, sector 1 Bucureşti, De Silva Exclusiv se obligă:

  • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • sa înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

(5) Pentru exercitarea acestor drepturi, poţi trimite o cerere scrisă datată şi semnată la adresa S.C. De Silva Exclusiv SRL, Bucureşti, Str. Daniel Danielopolu 44A, sector 1, Bucuresti.
(6) Anunţarea câştigurilor va fi un eveniment public, numele şi oraşul de reşedinţă al câştigătorilor urmând să fie făcut public potrivit legislaţiei în vigoare. Participarea la promoţia „Maille te invită să gătești sănătos” constituie acordul potenţialului câştigător referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare. Câştigătorul îşi poate da acordul scris ca datele lui să fie folosite în materiale publicitare de către Organizatori fără nici un fel de plată aferentă. Semnarea acestui acord este opțională, nesemnarea lui neinterferând cu acordarea premiului către câştigători.
(7) Prin înscrierea la promoţia „Maille te invită să gătești sănătos” participantul este de acord ca, în cazul în care va câştiga, numele şi oraşul lui de reşedinţă să fie făcut public, fără alte obligaţii sau plăţi.
(8) Datele sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.

Art.14. Exemplarele regulamentului oficial
(1) Regulamentul oficial a fost redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.